Provozní řád

I. Provozovatel

Provozovatelem je Mgr. Marie Zimáková, IČO: 042 40 944, se sídlem Nad Mezí 358/2, Zdiby, 250 66, s provozovnou Štorchova 1555/5, 180 00 Praha 8 – Libeň, webové stránky: http://www.bodypositiveyoga.cz, (dále jen „Body Positive Yoga“).

II. Všeobecné údaje

 1. Název a provozovna studia: Body Positive Yoga, Štorchiova 1555/5, 180 00 Praha 8.
 2. Webové stránky: www.bodypositiveyoga.cz.
 3. Řádná provozní doba studia: dle platného aktuálního rozvrhu hodin, dle objednání.
 4. Vytápění ústředním topením s regulovanou teplotou 18°-22°C.
 5. Větrání – křídlová okna.
 6. Osvětlení – denní, závěsné lampy.
 7. Podlahy – dřevěná podlaha, dlažba.
 8. Další místnosti: šatna – 1x, WC 1x, umývárna a sprcha 1x, cvičební sály 1x.

III. Provozní podmínky

 1. Každý Klient je povinen seznámit se s Provozním řádem studia Body Positive Yoga. Zakoupením Otevřené lekce jógy, Individuální lekce jógy, Workshopu či související Služby potvrzuje Klient, že se s Provozním řádem seznámil a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.
 2. Každý Klient je povinen se při vstupu prokázat jménem na kterém si v systému (Klientském účtu) zarezervoval některou ze Služeb. Aktuálně platný Ceník je dostupný na webových stránkách Body Positive Yoga (odkaz zde). Řádně uhrazené vstupné opravňuje Klienta ke vstupu do prostor Body Positive Yoga studia a využívání jeho zařízení či Služeb.
 3. Klient by se měl ideálně dostavit na Otevřenou lekci jógy/Individuální lekci jógy/Workshop/jinou Službu alespoň 10 minut před začátkem. Pokud bude mít Klient zpoždění, je nutné o této skutečnosti informovat e-mailem Body Positive Yoga (kontakt na webových stránkách, odkaz zde). Klientovi bude připravena podložka v sále, aby nedošlo k vyrušení ostatních Klientů. Akceptovatelné zpoždění je 10 minut (pokud se Klient e-mailem omluví) po začátku lekce. V opačném případě je nutné brát na vědomí, že na Otevřenou lekci jógy/Individuální lekci jógy/Workshop/jinou Službu již nemusí být Klient puštěn. Body Positive Yoga studio si nárokuje úhradu Otevřené lekce jógy/Individuální lekci jógy/Workshopu/jiné Služby v plné výši.
 4. Klientům jsou k dispozici šatní skříňky. Při odchodu musí klient vyprázdnit šatní skříňku. Po dobu své návštěvy v Body Positive Yoga studiu je Klient zodpovědný za klíč a šatní skříňku. Při ztrátě klíče či poškození zámku je účtován poplatek ve výši 100 Kč. Body Positive Yoga nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatní skříni (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, telefony, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je Klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti Body Positive Yoga a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
 5. Každý Klient je povinen řídit se pokyny personálu Body Positive Yoga studia. Vstup do Body Positive Yoga studia je povolen pouze bez obuvi. Pro odložení obuvi je zřízená vstupní část Body Positive Yoga studia. Při provozování příslušné sportovní činnosti v Body Positive Yoga studiu nesmí Klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních Klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory Body Positive Yoga studia.
 6. Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Body Positive Yoga studia na vlastní nebezpečí. Na obsluhu Body Positive Yoga studia či instruktora se mohou Klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavení.
 7. Každý Klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Studio Body Positive Yoga nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav Klientů.
 8. Klienti provádějí cvičení na vlastní nebezpečí, a to zejména s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Lektorem vedené cvičení nemusí být Klientem vykonáváno v případě, že prováděné cviky jsou mimo fyzické možnosti Klienta nebo je cvik nadměrně zatěžuje – cvičení je Klient povinen v takovém případě přerušit, případně vynechat prováděný cvik(y).
 9. Body Positive Yoga studio nenese žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění Klienta. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit Body Positive Yoga studiu či jakémukoli přítomnému instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí Klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních Klientů.
 10. Základní lékárnička první pomoci je v prostorách Body Positive Yoga studia, která je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými Službami.
 11. Po skončení Otevřené lekce jógy, Individuální lekce jógy, Workshopu, související Služby musí každý Klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky. Body Positive Yoga studio odpovídá za to, že v pravidelných intervalech jsou prováděny úklidové a dezinfekční práce. Cvičební pomůcky se pravidelně dezinfikují.
 12. Klienti se ve studiu Body Positive Yoga chovají tak, aby nerušili a neobtěžovali ostatní Klienty při Otevřené lekci jógy, Workshopu, související Službě.
 13. Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Body Positive Yoga studia a dbát na dodržování pořádku v prostorách Body Positive Yoga studia.
 14. V prostorách Body Positive Yoga studia je zakázáno:
  • kouřit;
  • požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky.
 15. Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením tohoto Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Body Positive Yoga studia, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným (nedbalostním) jednáním.
 16. personálem, a to bez nároku na vrácení úhrady za Otevřenou lekci jógy, Individuální lekci jógy, Workshop, související Služby.
 17. Klient se zavazuje v prostorách Body Positive Yoga studia, ve vztahu k lektorovi, jakož i k ostatním Klientům, ctít základní eticko-morální principy jógy a s tím spojené vhodné chování, zejména ve smyslu ahimsa – chovat se nenásilně, slušně, bez vulgarit a agrese. V opačném případě může být Klient vykázán personálem, a to bez nároku na vrácení úhrady za Otevřenou lekci jógy, Individuální lekci jógy, Workshop, související Služby. Uvedené platí i v případě, pakliže bude Klient pod vlivem alkoholických nápojů či jiných omamných či psychotropních látek.

Provozní řád studia Body Positive Yoga

Dne 1. února 2021