Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

  1. Body Positive Yoga zpracovává osobní údaje za účelem uzavření a naplňování práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy s Klientem. Zpracovávaným osobním údajům je poskytován nejvyšší standard ochrany v souladu s právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů.
  2. Body Positive Yoga se zavazuje dodržovat mlčenlivost o osobních údajích Klienta a poskytovat jim dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
  3. Body Positive Yoga zpracovává osobní údaje v přesně takové podobě, v jaké je získá od Klienta, v souladu se stanoveným účelem pro jaký jsou zpracovány a v rozsahu nezbytném pro naplnění takového účelu a uchovává je pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování.
  4. Klient je oprávněn, vedle jeho práv vyplývajících z právních předpisů, požádat Body Positive Yoga o poskytnutí informace o rozsahu zpracování osobních údajů ve vztahu k plnění Smlouvy.
  5. Vaše osobní údaje jsou předávány rovněž společnosti SimplyBook.me ltd, 21 Karaiskaki str., Oasis Center, 3032 Limassol, Kypr, jelikož tato společnost je provozovatelem onoho elektronického, rezervačního systému.
  6. Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na webových stránkách https://bodypositiveyoga.cz/ochrana-osobnich-udaju/ , https://simplybook.me/en/terms-and-conditions#tab-for-clients nebo prostřednictvím e-mailu na info@bodypositiveyoga.cz .

 

Blíže zde: Zásady ochrany osobních údajů – GDPR