Všeobecné obchodní podmínky

I. Definice a výklad pojmů

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanovují podrobné podmínky, za kterých Mgr. Marie Zimáková, IČO: 042 40 944, se sídlem Nad Mezí 358/2, Zdiby, 250 66, studio Body Positive Yoga, webové stránky: http://www.bodypositiveyoga.cz, (dále jen „Body Positive Yoga“), poskytuje druhé smluvní straně (dále jen „Klient“) služby cvičení jógy a souvisejících činností (dále jen „Služba“) a upravují vzájemná práva a povinnosti, a to na základě smlouvy, která je uzavřena v souladu s těmito VOP a která se řídí těmito VOP (dále jen „Smlouva“).
 2. Ceníkem“ se rozumí ceník dostupný na webových stránkách (odkaz zde).
 3. Klientskou zónou“ se rozumí webová stránka rezervačního systému (odkaz zde).
 4. Registrace“ je úkon, kdy si Klient vytvoří online v rezervačním systému Klientský účet. Informacemi, jež jsou během registrace zaznamenávány, jsou: jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa Klienta.
 5. Klientský účet“ je individuální účet Klienta evidovaný v Klientské zóně na základě provedené Registrace.
 6. Otevřená lekce jógy“ je lekce vedená lektorem realizovaná v prostorách Body Positive Yoga v souladu s rozvrhem zveřejněným na webových stránkách Body Positive Yoga studia (odkaz zde).
 7. Individuální lekce jógy“ je lekce vedená lektorem pouze s jedním Klientem, realizovaná v prostorách Body Positive Yoga či v prostorách doma u Klienta.
 8. Workshop“ je jedna ze souvisejících činností (Služeb) studia Body Positive Yoga, jedná se o specifické lekce jógy vedené lektorem standardně s delší dobou trvání či o celodenní / víkendové semináře na různá témata stran osobního rozvoje, jógy, meditací apod. s lektorem Body Positive Yoga či s hostem.
 9. Každý Klient je povinen se seznámit s těmito VOP. Klient svou Registrací souhlasí s VOP Body Positive Yoga studia.

II. Klientská zóna

 1. Provedením Registrace je Klientovi vytvořen Klientský účet, prostřednictvím kterého se Klient může přihlásit na Otevřené lekce jógy či další Služby. Zároveň má zde přístup ke svým osobním údajům.

III. Registrace a uzavření smlouvy

 1. Provedením Registrace Klient stvrzuje, že si přečetl tyto VOP, porozuměl jejich obsahu, nemá k nim námitky a vyslovuje s nimi souhlas.
 2. Registraci je možné provést pouze elektronicky na webových stránkách (odkaz zde).
 3. Registrace Klienta je bezplatná a probíhá prostřednictvím registračního formuláře a kliknutím na tlačítko „Přihlásit“. Návštěvník musí posléze zadat: e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení a potvrdit souhlas s těmito VOP.
 4. Registrací dochází k uzavření Smlouvy v písemné formě elektronicky mezi Body Positive Yoga a Klientem.
 5. Vstupem do prostor studia Body Positive Yoga Klient stvrzuje, že si přečetl tyto VOP, porozuměl jejich obsahu, nemá k nim námitky a vyjadřuje s nimi souhlas.
 6. Vstupem do prostor studia Body Positive Yoga dochází k uzavření Smlouvy v konkludentní formě.

IV. Cena za služby, storno

 1. Klient se zavazuje uhradit Body Positive Yoga studiu za poskytované Otevřené lekce jógy či související Služby, které si skrze Klientskou zónu zarezervoval. Odhlásit se z Otevřené lekce jógy může skrze svůj Klientský účet max. 4 hodiny před jejím začátkem. Pokud se Klient na Otevřenou lekci jógy nedostaví a zavčas se z ní neodhlásí, bude evidován vůči Klientovi závazek ve výši ceny dané lekce a Klient je povinen Body Positive Yoga tento závazek uhradit. Cena Otevřené lekce jógy je v souladu s aktuálně platným Ceníkem ke dni účasti na Otevřené lekci jógy, nedohodnou-li se Klient a Body Positive Yoga jinak. Body Positive Yoga studio si vyhrazuje právo změnit a aktualizovat Ceník dle vlastního uvážení. Otevřenou lekci jógy lze hradit v hotovosti či bankovním převodem.
 2. Klient se zavazuje uhradit Body Positive Yoga za poskytovanou Individuální lekci jógy, kterou si domluvil Klient individuálně s daným lektorem. Stornovat lze Individuální lekci jógy do 24 hodin před jejím konáním. V případě zrušení méně jak 24 hodin předem cena celé lekce propadá a bude Klientovi účtovaná plná výše ceny lekce (100% storno poplatek), tj. vůči Klientovi bude evidován závazek ve výši ceny dané Individuální lekce a Klient je povinen tento závazek uhradit. Cena Individuální lekce jógy je v souladu s aktuálně platným Ceníkem ke dni účasti na Individuální lekci jógy, nedohodnou-li se Klient a Body Positive Yoga jinak. Body Positive Yoga studio si vyhrazuje právo změnit a aktualizovat Ceník dle vlastního uvážení. Individuální lekci jógy lze hradit v hotovosti či bankovním převodem.
 3. Klient se zavazuje uhradit Body Positive Yoga za poskytované Workshopy, které si Klient rezervoval skrze Klientskou zónu, cenu uvedenou v popisu jednotlivých Workshopů, nedohodnou-li se Klient a Body Positive Yoga jinak. Workshop lze hradit v hotovosti.
 4. V případě zrušení účasti Klienta na Workshopu více než 7 dnů před konáním Workshopu, bude účtován storno poplatek ve výši 50% (jinými slovy Klientovi bude vráceno 50%). Pokud se klient na zvolený Workshop neomluví 7 dnů dopředu či se nedostaví, Body Positive Yoga studio je oprávněno ponechat si 100% výši ceny. Své místo však lze převést na jinou osobou.
 5. Body Positive Yoga není plátcem DPH, tj. veškeré ceny uvedené v Ceníku jsou finální.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Povinnosti Body Positive Yoga, související se Službami, se řídí výhradně těmito VOP.
 2. Prostory Body Positive Yoga se nacházejí na adrese Štorchova 1555/5, 180 00 Praha 8. Tyto prostory jsou otevřeny dle aktuálně platného rozvrhu hodin, který je umístěn na webových stránkách (odkaz zde) či dle objednání.
 3. Klient se zavazuje, že při používání Klientské zóny se bude řídit platnými právními předpisy na území České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito VOP, a dále nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Body Positive Yoga.
 4. Klient je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

VI. Trvání a ukončení Smlouvy

 1. Smluvní vztah mezi Klientem a Body Positive Yoga v souladu s těmito VOP trvá po dobu platnosti Registrace Klienta v Klientské zóně.
 2. Klient může kdykoli bez udání důvodu zrušit svou Registraci v Klientské zóně a vypovědět tak Smlouvu.
 3. Body Positive Yoga může kdykoli zrušit Klientský účet a ukončit tak Smlouvu Klientovi, pokud Klient užívá Klientský účet v rozporu s právním řádem České republiky nebo dobrými mravy či například pokud se Body Positive Yoga odůvodněně domnívá, že Klient opakovaně porušuje podmínky Smlouvy, tedy tyto VOP či použil-li Klient v Registraci neplatné či nepravdivé údaje.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Body Positive Yoga zpracovává osobní údaje za účelem uzavření a naplňování práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy s Klientem. Zpracovávaným osobním údajům je poskytován nejvyšší standard ochrany v souladu s právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů.
 2. Body Positive Yoga se zavazuje dodržovat mlčenlivost o osobních údajích Klienta a poskytovat jim dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
 3. Body Positive Yoga zpracovává osobní údaje v přesně takové podobě, v jaké je získá od Klienta, v souladu se stanoveným účelem pro jaký jsou zpracovány a v rozsahu nezbytném pro naplnění takového účelu a uchovává je pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování.
 4. Klient je oprávněn, vedle jeho práv vyplývajících z právních předpisů, požádat Body Positive Yoga o poskytnutí informace o rozsahu zpracování osobních údajů ve vztahu k plnění Smlouvy.
 5. Vaše osobní údaje jsou předávány rovněž společnosti SimplyBook.me ltd, 21 Karaiskaki str., Oasis Center, 3032 Limassol, Kypr, jelikož tato společnost je provozovatelem onoho elektronického, rezervačního systému.
 6. Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na webových stránkách https://bodypositiveyoga.cz/ochrana-osobnich-udaju/ , https://simplybook.me/en/terms-and-conditions#tab-for-clients nebo prostřednictvím e-mailu na info@bodypositiveyoga.cz .

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Body Positive Yoga a Klientem jsou v souladu s právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Body Positive Yoga je oprávněna tyto VOP či Ceník kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Změněné nebo doplněné VOP či Ceník nabývá účinnosti dnem jeho zveřejněním na webových stránkách Body Positive Yoga, sociálních sítí Body Positive Yoga.
 3. Podněty a stížnosti Klientů na kvalitu Služeb nebo zařízení Body Positive Yoga je možné zasílat na e-mail: info@bodypositiveyoga.cz
 4. Tyto Smluvní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. února 2021, aktualizovány ke dne 1. června 2022.

 

Všeobecné obchodní podmínky studia Body Positive Yoga

Dne 1. února 2021, aktualizováno dne 1. června 2022